ذکر مدام

۱۱ مرداد ۱۳۸۹

سال‌هاست، هر از چندگاهی بی هیچ مقدمه و دلیلی ناگاه این بیت بر ذهن و زبان‌ام جاری می‌شود:

ره زین شب تاریک نبردند برون/ گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

 

همین.

 

Leave a Reply