ابوریحان یا میرزا مهدی؟

۱۸ مرداد ۱۳۸۹
به نظرم باید یک روزی تکلیف خودمان را با یکی از این دو جمله مشخص کنیم، زیرا این دو جمله از دو رویکرد غیر قابل جمع سخن می‌گویند:
۱- "من از پذیرفتن حقیقت، از هر منبع که بیابم، روی‌گردان نیستم" ابوریحان بیرونی
۲- "طلب العلم من غیر طریقنا اهل البیت، مساوق لإنکارنا" (علم‌جویی از راهی غیر از ما اهل بیت، مساوی انکار ماست) میرزا مهدی اصفهانی 
(میرزا در عالم رویا پس از توسل به امام دوازدهم شیعیان این جمله را بر روی رقعه‌ای نوشته می‌بیند، برای توضیح خود او از این رویا به کتاب‌اش "ابواب الهدی" مراجعه کنید). 
تبصره‌ی ۱- اگر کسی بگوید: ما در طی طریق تحری حقیقت، به دین "هم" مراجعه می‌کنیم، راه سوم و میانه‌ای برنگزیده‌ است. او اگر این کار را با صداقت و جدیت پیش ببرد، کارش مصداقی از جمله‌ی اول است. 
تبصره‌ی ۲- مکتب تفکیک یا مکتب معارف از معتقدان و پیگیران جمله‌ی دوم‌اند. 

Leave a Reply