مشی قاضی

۲۴ مرداد ۱۳۸۹
ویلیام بلک‌استون (William Blackstone) قاضی مشهور انگلیسی (۱۷۲۳-۱۷۸۰چنین گفته است: اگر کسی طوری قضاوت کند که ده نفر گناه‌کار آزاد شوند خیلی بهتر از آن است که طوری قضاوت کند که یک نفر بی‌گناه به زندان بیفتد. 

Leave a Reply