غیر از شما و رنج شما هست در زمین؟

۷ شهریور ۱۳۸۹

تقریبا هر روز را با این هراس الاهیاتی پایان می‌برد که: نکند هیچ خبری نباشد!
 
و نکند "از هیچ سو جواب نیاید"! 


۱ comment

 1. (انشاءالله ثبت شود در محضرت!!!) :
  سلام برادر
  فرمود که «اقل ما اوتیتم، الیقین، و عظیمة الصبر»
  کمیاب ترین متاعتان یقین است و سپس صبری سترگ!
  برادر جان، گویا این یقین از راه استدلال به چنگ نیاید.
  کمند صید بهرامی بیفکن جام می بردار/ که من پیمودم این صحرا، نه بهرامست و نه گورش
  آنچه هست ایمان اساساً به مقولاتی از جنس غیب تعلق می تواندگرفت.
  از خدایی خدا، تا پیامبری پیامبران و …
  این ایمان از جنس همان اکتشافیات باید باشد تا به یقین برسد. این ایمان آوری در واقع یک تفسیرست از جهان. این راه به استدلال طی نشود. برادر دلسوخته ی دلبند.
  حضرت جعفربن محمد است که به ابن ابی العوجاء می گوید که اگر این تفسیر ما درست باشد دست تو خالی است؛ اما اگر نباشد، چندان چیزی از کف نرفته است.
  می پندارم که این رویکرد قابل دفاع باشد.

Leave a Reply