بر سر سجاده‌ی هیچ

۱۹ بهمن ۱۳۸۹
گفت‌اش دوگانه‌ای نمی‌گذاری از بهر یگانه؟

گفت: با خود عهد بسته‌ام سر بر خاک نیاسایم، مگر کمینه‌ای از معرفت‌اش بر من حاصل آید.

پرسیدش: کمینه‌ای از معرفت‌اش چگونه تو را حاصل آید؟

بی‌درنگ درآمد که: این‌قدر باشد که برهان شر بر من شرارت نکند.

خنده‌ای کرد و گفت: گر بر این شرط ثابت قدم باشی، تو را بینم که عمری زیسته باشی الا که سر بر خاک نیاورده باشی. 

۱ comment

  1. NiMa

    واقعا چگونه با برهان شر کنار می آیید؟
    یاسر: بهتر است بپرسید چگونه با برهان شر می ‌سازید. چگونه؟ نه به سادگی.

Leave a Reply