خدا-مسأله

۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

برای عده‌ای، خدا یک مسأله‌ی (به نحو مثبت یا منفی) حل شده، برای دیگرانی یک شبه‌مسأله، برای برخی مسأله‌ای-تا به حال به نحو مثبت یا منفی- حل نشده، برای بعضی مسأله‌ای-هیچ‌گاه- حل‌نشدنی (راز)، و برای پاره‌ای اصلا مسأله نیست. 

شما خود را جزو کدام دسته می‌دانید؟

Leave a Reply