عشق را با کافری خویشی بُود

۲۹ خرداد ۱۳۹۰

عشق را با کافری خویشی بود / کافری خود مغز درویشی بود 

 

عطار. 

Leave a Reply