آفت دشمن و مرید

۲۹ خرداد ۱۳۹۰
از آن‌کس که تنها مرید دارد یا دشمن و یا هر دو، پرهیز می‌بایست کرد. کسی که دوستی ندارد، پرهیز کردنی است. 

Leave a Reply